Rozporządzenia końcowe

Rozporządzenia końcowe

 

§  21.

 

1.      Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie podejmowane jest większością co najmniej 2/3 głosów obecnych Członków Zwykłych na Walnym Zgromadzeniu na wniosek Senatu przy obecności minimum 1/5 członków Zwykłych Stowarzyszenia.

2.      Jeżeli Walne Zgromadzenie w uchwale, o której mowa w ust.1, nie powoła likwidatorów, likwidację Stowarzyszenia przeprowadza Zarząd.

3.      Jeżeli po likwidacji Stowarzyszenia pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Zarząd organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których cele statutowo zbliżone są do celów Stowarzyszenia.