Senat

§ 14.

 

1.      W skład Senatu wchodzą:

1)      Członkowie Założyciele, którzy złożą pisemną deklarację członkostwa w Senacie na ręce Marszałka;

2)      Byli Marszałkowie, którzy złożą pisemną deklarację członkostwa w Senacie na ręce Marszałka;

3)      Członkowie Zwykli powołani mocą uchwały Senatu w głosowaniu tajnym większością ¾ głosów Senatorów uczestniczących w głosowaniu przy obecności minimum 5 Senatorów, w tym Kanclerza.

Członek Senatu zwany jest Senatorem.

2.      Senat  podejmuje decyzje zwykłą większością głosów Senatorówuczestniczących w głosowaniu przy obecności minimum 5 Senatorów.  Głosowania mają charakter jawny, o ile w dalszej części statutu nie postanowiono inaczej. Głosowania personalne są tajne.

3.      w razie wystąpienia wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej, Senat może powołać Członka Zwykłego, a w wypadku wakatu w Komisji Heroldii - Członka Zwykłego lub Członka Wspierającego na wakujące miejsce do końca kadencji mocą uchwały podjętej w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów członków Senatu obecnych na Zebraniu.

4.      Senatowi przewodniczy Kolegium składające się z Kanclerza i 2 wicekanclerzy, wybieranych na okres 4 lat większością 3/4 głosów członków Senatu uczestniczących w głosowaniu przy obecności minimum 5 Senatorów.  Funkcję członka Kolegium Senatu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.   

5.      Senat czuwa nad zgodnością prac Zarządu z celami Stowarzyszenia i jest uprawniony do składania wniosków na Walnym Zgromadzeniu o odwołanie Zarządu lub jego poszczególnych członków.

6.      W terminie 28 dni od otrzymania uchwały Zarządu Senat ma prawo uchwalić weto wobec uchwały  Zarządu. Uchwałę w sprawie weta Senat podejmuje na wniosek Kolegium Senatu. Weto uważa się za zgłoszone, jeżeli uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 1/4 + 1 wszystkich członków Senatu.

7.      Decyzję w sprawie zgłoszenia do Senatu wniosku o uchwalenie weta wobec uchwały Zarządu, Kolegium Senatu może podjąć nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania uchwały Zarządu. O podjęciu powyższej decyzji Kanclerz lub inny upoważniony przez niego członek Kolegium Senatu informuje niezwłocznie Zarząd.

8.      W przypadku gdy Kolegium Senatu podejmie decyzję o zgłoszeniu wniosku o uchwalenie weta, Kanclerz niezwłocznie zwołuje zebranie Senatu, wyznaczając datę zebrania nie później niż w terminie 28 dni od otrzymania kwestionowanej uchwały Zarządu

9.      W przypadku skorzystania przez Senat z prawa weta Zarząd i Senat są zobligowane do wypracowania akceptowalnego dla obu stron rozwiązania. Jeśli takowe nie może być znalezione, Strony mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia, które zadecyduje wiążąco w tej sprawie.

8.      Procedura weta nie ma wpływu na sposób reprezentacji Stowarzyszenia. Czynność prawna dokonana przy sprzeciwie Senatu jest ważna, jednakże nie wyklucza odpowiedzialności członków Zarządu wobec Stowarzyszenia z tytułu naruszenia Konstytucji.

9.      Zebrania Senatu odbywają się co najmniej raz na rok, ale w sytuacjach wymagających szybkiego reagowania nadzwyczajne Zebrania Senatu odbywają się zgodnie z potrzebą, na wezwanie Kanclerza lub innego upoważnionego przez niego członka Kolegium Senatu. Kanclerz lub inny członek Kolegium Senatu informuje Senatorów na 7 dni przed zamierzonym nadzwyczajnym Zebraniem podając termin, miejsce i sposób przeprowadzenia Zebrania.

10.  Członkowie Senatu nie mogą:

1)      być jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia, Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Rewizyjnej;

2)      być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego bądź przestępstwo skarbowe.

11.  Prawa i obowiązki Senatora wybranego do Zarządu, Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Rewizyjnej zawiesza się na okres pełnienia funkcji z wyboru.

12.  W momencie utraty przez Senatora Członkostwa Zwykłego w Stowarzyszeniu zastosowanie ma § 8.ust.4.